چگونه مقاله بنویسیم؟

مقدمه

     تفاوت تحقيق با مقاله

محورهايي كه در يك مقاله علمي بررسي ميشود

   الف) بررسي به لحاظ ساختار ظاهري و فيزيكي

         تفاوت مقالات پژوهشي و مطالعاتي

         ۱- مقالات پژوهشی و ساختار آن

                   ساختار مقاله پژوهشي

        ۲- مقالات مطالعاتی و ترویجی و ساختار آن

                 ساختار مقالات غير پژوهشي

        يك قاعده كلي در تمامي مقالات علمي

        اركان مقاله‌نویسی

توضيح هر يك از مولفههاي ساختار ظاهري و فيزيكي

     ١- عنوان و يا موضوع

     ٢- هدف

     ٣- ساختار يا فهرست اجمالي

         تفاوتهاي ساختار مقاله با فهرست مقاله

     ٤- كليدواژه يا واژگان كليدي

     ٥- بدنه

        مقدمه

           شروع يك مقاله

        مواد و روشها (تکنولوژي پيشنهادي)

        بدنه اصلی مقاله

              نتيجه ضمن بحث

        پاورقي و پينوشت

     ٦- نتيجه نهايي

     ٧- چكيده

     ٨- فهرست منابع

     ٩- پيوست‌ها و ضمائم (در صورت نياز)

  ب) بررسي به لحاظ ساختار محتوايي مقاله

      منظور از ساختار محتوايي

      اجمالي از نكات شاخص مورد ارزيابي

      نقاطي كه توسط ارزيابان مورد دقت قرار ميگيرد

     رعايت نكات ضروري براي نويسنده

         نكته ١: نقل قول

         نكته ٢: پرهيز از ارائه مطالبي كه تسلط نداريم

ج) ادبيات نگارش و نحوه ارائه

چند نكته ضروري


**************************************

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه

آنچه كه ما را به فضاي تحقيقي و يا نوشتاري در حوزه تحقيق علمي سوق ميدهد ماحصل چندين فرايند فكري و عملي است كه هر كدام به نوبه خود داراي ويژگيها و مولفههاي مخصوص به خود است. شايد هر كدام از اين مراحل و يا عمليات به تنهايي خروجي مخصوص به خود داشته باشد اما آنچه كه عامل تأثيرگذار در حوزه علمي است تحقيق و روشمند بودن آن است نه نوشتار. فرايند فكري و روشمند است كه منجر به توليد علم خواهد بود تحقيق فرآيند ساخت تركيب جديدي از مولفههاي موجود است. اختراعات و اكتشافات نيز همين است. اختراع خلق چيزي نيست بلكه كشفي است كه از پس تركيب متغيرهاي موجود ايجاد ميشود.

در اين مختصر به ويژگيهاي كلي يك مقاله علمي پرداخته ميشود. البته در مواردي كه نياز به ارائه مطالبي مربوط به روش تحقيق باشد بيان خواهد شد. دقت در رعايت اين معيارها، محتواي علمي و نوشتاري ما را به سوي يك انسجام در مطالب و ارائه سوق ميدهد و امكان پذيرش آن را در فضاي علمي مانند نشريات و كنفرانسها فراهم ميسازد.

 

**************************************

تفاوت تحقيق با مقاله

خيلي از كساني كه ميخواهند مقاله علمي يا پژوهشي بنويسند تفاوتي بين اين دو قائل نيستند. در بسياري از مقالاتي كه حتي در نشريات معتبر منتشر ميشود اساساً كار تحقيقي انجام نشده است البته جستجويي دركار بوده است ولي به اين جستجو، تحقيق گفته نميشود، گردآوري اطلاعات و تنظيم آنهاست.

يكي از تفاوتهاي تحقيق با تأليف نيز همين است. تأليف گردآوري اطلاعات، تنظيم آنها و تدوين است البته در تآليف نوآوري نيز وجود دارد و خيلي از مواردي كه در مسير كار تحقيق طي ميشود در تأليف نيز خواهد بود.

تحقيق ارائه يك مدل جديد است. يعني با اطلاعات موجود و با استفاده از فكر خود بتوانيم كشف جديدي را انجام دهيم. در تحقيق بايد براي حل مسأله يا مشكل راهي ارائه كند تا با بكار بستن آن مشكل مرتفع شود.

مقاله يا نوشتار ميتواند خروجي يك تحقيق باشد همانطور كه تدريس، تاليف، سخنراني و تبليغ ميتوانند خروجيهاي ديگر تحقيق باشند. اگر دامنه خروجيهاي كار تحقيق را وسيعتر كنيم خواهيم ديد كه كار رسانه نيز ميتواند خروجي كار تحقيقي ب

/ 0 نظر / 14 بازدید