کوتاه ولی پر معنا - زبان

 

بسم الله الرحمن الرحيم

  زبان از نگاه پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله


آيا تا به حال فكر كرده‎ايد كه بيشترين گناهان از چه ناحيه‎اي از انسان سر مي‎زند؟

 

بيشترين گناه  انسان از زبان اوست.[1] زبان تنها عضوي از بدن است كه به هنگام صبح همه اعضاي بدن در برابرش تعظيم ميكنند و ميگويند: در باره ما از خدا بترس، زيرا صلاح كار ما به دست توست. اگر به راه مستقيم رفتي ما نيز مستقيم خواهيم بود واگر به راه كج رفتي ما نيز منحرف ميشويم،[2] و هيچ بخشي از بدن نيست مگر آن كه از آزار زبان شكايت ميكند.[3]

آري، از اين روست كه بهترين كارها نزد خداوند حفظ زبان است[4] و كسي كه زبان خود را اصلاح ميكند و بر آن مواظبت دارد در دامنة رحمت و فيض بينهايت خدا قرار ميگيرد.[5] بنده به حقيقت ايمان نميرسد تا زماني كه زبانش را نگه دارد.[6] خداي متعال نزد زبان هر گويندهاي حاضر است. پس بنده بايد از خدا بترسد و مواظب باشد كه چه ميگويد.[7]

چه زيبا گفته‎اند كه هيچ چيز شايستهتر از زبان براي زنداني شدن نيست،[8]‌ پس زبانت را حفظ كن.[9] و مالك زبان خود باش[10] و بهترين صدقه كه حفظ زبان است[11] را در راه خدا عطا كن.

هنگامي كه خداوند براي گروهي نيكي بخواهد عمرشان را طولاني ميكند و زبانشان را سپاسگزار ميسازد.[12]

خدا عمل بنده را نميپذيرد مگر آن كه از گفتارش خشنود شود.[13] به همين خاطر است كه خدا شما را از بگومگوي بيهوده نهي كرده است[14] و فقط  به اندازه رفع احتياج و نياز، سخن گفتن را كافي دانسته است[15]. بديهي است هر كس سخن بسيار بگويد خطايش افزايش مييابد و هر كس خطايش بسيار باشد، گناهانش افزايش مييابد و هر كس گناهانش بسيار باشد،‌ آتش جهنم براي او شايستهتر است.[16]

پس چه بايد كرد؟

هر كس به خدا و روز قيامت ايمان دارد سخن پسنديده بگويد و يا ساكت باشد.[17] بيان خوب به پرگويي نيست، بلكه به سخن گفتن از آن چيزي است كه خداوند و پيامبرش دوست دارند.[18] سخن حق را از هر فرد كوچك و بزرگي شنيدي بپذير حتي اگر دشمن و بيگانه باشد و سخن ناحق را از هر كس شنيدي نپذير حتي اگر دوست و نزديك باشد.[19]

سخنان بيهوده را رها كن سخني كه نيازت را برطرف كند براي تو كافي  است.[20]

*************************

  سوالاتي كه اين متن به آن پاسخ گفته است


 

  1. رفتار ديگر اعضاي بدن نسبت به زبان چگونه است؟
  2. يكي از بهترين كارها نزد خداوند چيست؟
  3. نقش زبان در انحراف و يا عدم انحراف انسانها چگونه است؟
  4. خداوند نسبت به كسي كه از زبان خود محافظت ميكند چگونه رفتار ميكند؟
  5. راه وصول به حقيقت ايمان چيست؟
  6. بهترين صدقه در راه خدا چيست؟
  7. خداوند چه مقدار سخن گفتن را لازم ميداند؟
  8. عملكرد انسان نسبت به سخن حق بايد چگونه باشد؟

 

 

[1] . اكثر خطايا ابن آدم في لسانه.

[2] . اذا اصبح ابن آدم فان الاعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فانما نحن بك فان استقمت استقمنا و ان اعوججت اعوججنا.

[3] . ليس شيء من الجسد الا و همو يشكو ذرب اللسان.

[4] . احب الاعمال الي الله حفظ اللسان.

[5] . رحم الله امرءاً اصلح من لسانه.

[6] . لا يبلغ العبد حقيقه الايمان حتي يخزن من لسانه.

[7] .ان الله تعالي عند لسان كل قائل فليتق الله عبده و لينظر ما يقول.

[8] . لا شيء احق بالسجن من اللسان.

[9] . احفظ لسانك.

[10] . املك عليك لسانك.

[11] . افضل الصدقه حفظ اللسان.

[12] . اذا اراد الله بقوم خيراً امد لهم في العمر و الهمهم الشكر.

[13] . ان الله لا يقبل عمل عبد حتي يرضي قوله.

[14] . ان الله ينهيكم عن قيل و قال.

[15] . ...... حسبك من الكلام ما تبلغ به حاجتك.

[16] . من كثر كلامه كثر سقطه و من كثر سقطه كثر ذنوبه و من كثر ذنوبه كانت النار اولي به.

[17] . ..... من كان يومن بالله و اليوم الاخر فليقل خيرا او ليسكت.

[18] . ليس البيان كثره الكلام ولكن الخوض فيما يحب الله و رسوله .....

[19] . اقبل الحق ممن اتاك به من صغير او كبير و ان كان بغيضا بعيدا واردد الباطل علي من جاءك به من صغير او كبير و ان كان قريباً.

[20] . اترك فضول الكلام و حسبك من الكلام ما تبلغ به حاجتك.

 

/ 0 نظر / 15 بازدید